Primastránky

Primastránky

Strážní služba

Strážní a ochranná služba je zaměřena zejména na plnění úkolů k zajištění ochrany života a zdraví osob a k ochraně majetku. Službu je možné využívat formou náhradního plnění dle Zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti dle § 81 odst. 2 písm. b.

 

Standartní poskytování služby obsahuje:

 • kontrola vstupu a osob do objektu a jejich evidence,
 • kontrola vjezdu a výjezdu vozidel do a z objektu a jejich evidence,
 • kontrola oprávněnosti vstupu do prostor chráněných EZS, systémem CCTV a kvalifikovaný zásah v případě vyhlášení poplachového signálu,
 • zajištění klíčového režimu v objektu (výdej / příjem klíčů),
 • příjem poštovních zásilek v mimopracovní době klienta,
 • kontrola dodržování protipožárních opatření, zajištění ohlašovny požárů,
 • periodické hlídkování zaměřené na vizuální kontrolu neporušenosti perimetru objektu,
 • a výskyt osob v jeho těsné blízkosti,
 • ochrana zaměstnanců klienta před nežádoucími osobami,
 • kontrola neporušenosti inženýrských sítí,
 • kontrola technologických celků,
 • adekvátní reakce a zásah v případě havárie inženýrských sítí a při živelné pohromě (požár, voda, vichr apod.),
 • zásah v případech k ochraně života a zdraví osob a k ochraně majetku klienta,
 • včasné a kvalifikované zajištění místa v případě spáchání trestného činu až do příchodu Policie ČR, nebo jiných odpovědných bezpečnostních složek státní správy,
 • ostraha majetku uloženého v místech mimo standartní skladové plochy a úložiště,
 • obchůzková kontrolní činnost je dokladována systémem KOS (Kontrolní obchůzkový systém), PES (Pochůzkový elektronický systém), nebo FLEXIS,
 • operativní posílení služby v případě vzniku mimořádné události (požár, živelné pohromy, havárie apod.).

 

Přesný rozsah poskytované služby a pracovních činností bezpečnostních pracovníků je dohodnut na základě individuálních potřeb klienta.